Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

majkey
16:09
Widzisz, to tak: ludzie należący do klas wyższych są jakby oficerami, a robotnicy jakby żołnierzami wielkiej narodowej armii. Ale tak samo w społeczeństwie, jak i w wojsku żołnierz nie jest mniej godnym niżeli oficer; bo godność w pracy leży, a nie w zapłacie, i leży w wartości, a nie w stopniu. Owszem, jest prawie że coś godniejszego tak w żołnierzu, jak i w robotniku, którzy, ciężej pracując, mniejszy zysk odnoszą.
— Edmund de Amicis "Serce"
Reposted bycytatyquotesmilky-mistpandoralane

February 24 2019

majkey
23:30
5524 bfbd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarudosci rudosci
majkey
23:30
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra
23:29
1302 5630 500
Reposted fromcroiea croiea viarudosci rudosci
majkey
23:29
3424 b9f9 500
Reposted fromexistential existential viarudosci rudosci
majkey
23:28
majkey
22:43Reposted fromolbaria olbaria viablackheartgirl blackheartgirl
majkey
22:43
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakevblast kevblast
majkey
22:43

October 14 2018

majkey
19:13
majkey
19:12
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
majkey
19:12
majkey
19:12
majkey
19:12
majkey
19:12
1371 c5bb 500
me, every romantic evening
majkey
19:12
1921 d737 500
Reposted fromrisky risky viamadadream madadream
majkey
19:12
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaluna laluna

August 02 2018

majkey
21:06
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viascorpix scorpix
majkey
21:06
5990 27c1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
majkey
21:04
1243 4907
Reposted fromqb qb viaregcord regcord
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl