Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

majkey
22:21
8113 1435
Reposted fromniee niee viaikari ikari
majkey
22:21
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
majkey
22:21
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfood prettyfood
22:20
0497 21d5 500

kerryrenaissance:

shadowulf:

awwww-cute:

My cat, 5 minutes after meeting my uncle. (Source: http://ift.tt/1lPzWSE)

I don’t know him…. but I trust your uncle with my life

“My human now”.

majkey
22:20
majkey
22:20
1684 a66d 500
Reposted fromgrobson grobson viaSpiritusMovens SpiritusMovens
majkey
22:03
3659 30b4
Reposted fromqb qb viaregcord regcord
majkey
22:03
22:03
4719 b3b1 500
Reposted fromsunlight sunlight viablackheartgirl blackheartgirl
majkey
22:02
6619 95fe 500
26.
majkey
22:02
1006 b3f8
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
majkey
22:02
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viablackheartgirl blackheartgirl
majkey
22:01
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viazielono zielono
22:01
3344 ae32
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaikari ikari
majkey
22:01
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaikari ikari
majkey
22:00
5730 dab0
Reposted fromkatsiu katsiu viaprincess-carolyn princess-carolyn
majkey
22:00
majkey
22:00
22:00
2649 d0ad 500
majkey
22:00
1918 15d2
Reposted fromdjahnee djahnee viaprincess-carolyn princess-carolyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl