Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

majkey
22:00
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaprincess-carolyn princess-carolyn
majkey
21:59
1529 7aac
Reposted fromzciach zciach viaprincess-carolyn princess-carolyn
majkey
21:59
3734 320f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
majkey
21:59
2818 8ce0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfood prettyfood
majkey
21:58
1326 e672 500
majkey
21:58
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfoods prettyfoods
majkey
21:58
1288 78d3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
majkey
21:58
3735 c92e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
majkey
21:58
majkey
21:58
7756 c2e8 500
majkey
21:58
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viablackheartgirl blackheartgirl
majkey
21:58
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
majkey
21:57
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
majkey
21:57
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viablackheartgirl blackheartgirl
21:57
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viablackheartgirl blackheartgirl
21:57
6597 a124 500

traitspourtraits:

“There is nothing like staying at home for real comfort” - Jane Austen

majkey
21:56

June 09 2017

08:05
7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viaSenyia Senyia
majkey
08:05
Reposted fromFlau Flau viacoolekuh coolekuh
majkey
08:04
0364 6865 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl